×

Anunţ

Primăria comunei Ivancea anunţă concurs pentru ocuparea  funcţiei publice vacante specialist principal (în problemele tineretului şi sportului)  0, 5 unităţi. 

Informaţia cu privire la condiţiile de participare la concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal (în problemele tineretului şi sportului)

Scopul general al funcţiei:

Organizarea și coordonarea activităților sportive și de tineret la nivel de comuna, precum și perfecționarea relațiilor de colaborare cu instituțiile de profil.

 

Sarcinile de bază:

– Organizarea, coordonarea și monitorizarea desfășurarii activităților sportive și de tineret;

– Elaborarea planurilor și programelor, regulamentelor acțiunilor sportive și de tineret;

– Colaborarea cu organizațiile culturale, sportive și de tineret;

– Asigurarea dezvoltarii parteneriatelor durabile între administrația publică locală și actorii comunitari, în vederea implementării politicilor de tineret;

– Elaborarea proiectelor de dispoziții ale primarului ce țin de domeniul tineretului și sportului;

 

Condiţiile de participare la concurs:

 

Condiţii de bază –

– deţine cetăţenia Republicii Moldova si domiciliul permanent pe teritoriul ei;

– cunoaşte limba de stat citit, scris si vorbit;

– are capacitate deplină de exerciţiu;

– nu a împlinit vârsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă;

 – nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie; 

– este apt, din punct de vedere al sănătății, pentru exercitarea funcției publice;

– are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;

– nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;

– în ultimii 5 ani nu a fost distituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1), lit.a) și b) sau nu i-a încetat contractul de muncă pentru motive disciplinare.

 

Atribuții de serviciu:

 examinează și soluționează în termen petițiile și adresările cetățenilor, agenților economici, ce țin de competența sa;

– asigură implementarea prevederilor Legii cu privire la tineret, cultură fizică și sport, precum și a altor legi în domeniul său de activitate;

– coordonează activitatea instituțiilor sportive și de tineret, acordă ajutor metodologic și practic acestora;

– colaborează și desfășoară, în comun cu organizațiile, asociațiile, cluburile, federațiile sportive și organizațiile obștești de tineret, diverse manifestări și acțiuni;

– susține inițiative, acțiuni orientate spre organizarea timpului liber al tineretului din comuna;

– elaborează și asigură realizarea diverselor programe de tineret și sport;

– organizează competiții sportive la nivel de instituții de sector;

– prezintă dări de seamă despre activitatea sa;

– participă la acțiunile organizate de instituțiile de profil din comuna, cât și cele organizate de Secție;

– informează publicul, prin mijloace mass-media, despre organizarea și desfășurarea acțiunilor de tineret și sport, precum și despre rezultatele acestora;

 

Cerințe specifice:

 1an de experiență profesională în domeniu;

– abilități de utilizare a calculatorului;

 

– Studii: superioare în domeniul sportului, pedagogiei, administrației publice locale, precum și titlu necesar (licență sau echivalentă) exercitării eficiente a scopului, sarcinilor funcției respective; sau alte.

 

– Experienţă profesională: minimum 1 an în domeniul relevant pentru această funcție;

 

– Cunostinţe: cunoaşterea legislaţiei în domeniul administrării publice locale, în domeniul culturii, tineretului și sportului; limbilor de stat și rusă (scris/vorbit); cunoștințe de operare/programare pe calculator (Word, Excel, Internet);

 

– Abilităţi: de comunicare eficientă, de utilizare a calculatorului, planificare, organizare și coordonare a lucrului  în echipă, spirit de iniţiativă, lucru cu informația, aplanare a situațiilor de conflict, abilități de mediere și negociere, respectarea normelor de etică și conduită profesională;  

 

– Atitudini/Comportamente: 

– atitudine pozitivă si constructivă; tendinţă spre dezvoltare profesională continuă, disciplină, responsabilitate, corectitudine, diplomație, respect/tact faţă de solicitanți și colegi, inteligenţă, adaptabilitate la specificul unei situații; flexibilitate, punctualitate, capacitate de anliză și sinteză a informațiilor și adoptare a deciziilor, spirit de observație, obiectivitate, loialitate, comportament etic, integritate profesională, autocontrol;

 

Persoanele interesate pot depune personal/prin poștă/prin e – mail dosarul de concurs, care va conţine:

– formularul de participare;

– copia buletinului de identitate;

– copia diplomei de studii corespunzătoare funcţiei pentru care se candidează;

– copiile altor diplome de studii si certificate de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională relevante pentru funcţia vacantă;

– copia carnetului de muncă;

– cazierul judiciar;

– acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal;

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună 

cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor (pct.12 din Hotărârea de Guvern nr.

201din 11.03.2009). În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, prevederile pct.12 se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.

Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

 

Documentele se prezintă obligatoriu în limba de stat. Documentele scrise intr-o limba

straină si fară traducerea legalizată în limba de stat  nu vor fi luate in considerare.

 

Etapele concursului :

Concursul se desfaşoară în două etape: proba scrisă şi interviul.

 

Data limită până la care poate fi depus dosarul:

Dosarul de concurs se depune timp de 15 zile calendaristice din ziua publicării anunţului (până în data de 27. 03. 2020, inclusiv).

Locul depunerii documentelor: Primăria comunei Ivancea, biroul secretarului Consiliului comunal Ivancea: telefon de contact: 0235 43238

adresa poştală: MD-3532, r-l Orhei, s. Ivancea, primăria.

e-mail : primariaivancea@mail.ru

http://ivancea.md/

    

Dosarele depuse cu întârziere sau incomplete, automat resping candidaţii.

                         

Bibliografia generală a concursului:

  • Constituţia Republicii Moldova

Acte normative in domeniul serviciului public:

 Hotărârea de Guvern nr. 201 din 11.03.2009  – privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 158 – XVI din 04.07.2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public.

– Legea nr. 158 – XVI din 04.07.2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public.

– Legea nr.155 din 21.07.2011 privind aprobarea Clasificatorului unic al funcțiilor publice;

– Codul Administrativ al Republicii Moldova nr. 116 din 19. 07. 2018,

– Legea nr.25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;

– Legea nr.90-XVI din 25.04.2008 cu privire la prevenirea si combaterea corupţiei;

– Legea nr.nr.270 din 23.11.2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;

– Legea nr.436- XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală;

– Legea nr.325 din 23.12.2013 privind testarea integrității profesionale;

– Hotărârea de Guvern nr.134 din 22.02.2013 privind stabilirea valorii admise a cadourilor simbolice sau cu prilejul anumitor acțiuni de protocol;

– Legea  nr.133 din 17.06.2016 privind declararea averii și intereselor personale;

– Legea nr.279 din 11.02.1999 cu privire la tineret;

– Legea  nr.1421 din 31.10.2002 cu privire la teatre, circuri și organizații concertistice;

– Legea  nr. 330 din 25.03.1999 cu privire la cultura fizică și sport;

– Legea  nr. 215 din 29.07.2016 cu privire la tineret;

– Legea nr.121 din 18.06.2010,  Legea voluntariatului.

Dispoziţii finale:

–  La concurs se admit doar persoanele care întrunesc condiţiile de participare;

–  Învingătorul concursului care exercită o funcţie publică pentru prima dată, este numit în funcţie publică în calitate de funcţionar public debutant; 

–  În perioada de probă funcţionarul public debutant se integrează în autoritatea publică. În această perioadă, concomitent se verifică cunostinţele, abilităţile si atitudinile profesionale ale funcţionarului public debutant;

–  La expirarea perioadei de probă se evalueaza activitatea profesională a funcţionarului public debutant. Se stabileşte calificativul „satisfăcător” sau „nesatisfăcător”.