×

Anunț privind organizarea consultării publice a proiectelor de decizie

În conformitate cu prevederile Legii nr. 239-XVI din 13.11.2008 privind transparența în procesul decizional, Hotărîrii Guvernului nr. 967 din 09.08.2016 cu  privire  la  mecanismul de  consultare publică cu  societatea civilă în procesul decisional, Primăria  comunei Ivancea inițiază, începînd  cu  data  de 10.02.2020  consultarea publică  a proiectelor  de decizie :

 1. Cu privire la raportul anual privind transparenţa decizională
 2. Cu privire la executarea bugetului pentru anul 2019
 3. Cu privire la amenajare, salubrizare şi înverzire a teritoriului comunei
 4. Cu privire la măsurile culturale organizate  în anul precedent și obiectivele pentru anul current  al angajaților din domeniul culturii din comuna Ivancea
 5. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din contul soldului de mijloace băneşti constituit în urma executării bugetului comunei Ivancea în anul 2019
 6. Cu privire la declararea terenului proprietate publică din domeniul privat
 7. Cu privire la declararea terenului proprietate publică din domeniul privat
 8. Cu privire la declararea terenului proprietate publică din domeniul privat
 9. Cu privire la declararea terenului proprietate publică din domeniul privat
 10. Cu privire la delimitarea în mod selectiv a terenurilor proprietate publică a uniţăţii administrativ teritorială Ivancea
 11. Cu privire la scoaterea terenului public la licitaţie pentru arendă
 12. Cu privire la scutirea de plata
 13. Cu privire la casarea şi defişarea plantaţiilor perene
 14. Cu privire la derularea executării deciziilor Consiliului local adoptate în trimestrul III și IV al anului 2019
 15. Despre aprobarea programului de activitate a Consiliului comunal Ivancea pe trimestrul II anului 2020

Proiectele  de  decizii  sunt  elaborate  în  conformitate  cu Legea  nr. 436-XVI privind  adminsitrația publică locală și legislația în vigoare.

Scopul proiectelor  este de a aduce la cunoştinţa părţilor interesate propunea autorităţii publice vis-a vis de proiectele de decizii cît şi modificările în legislaţie.

Recomandărle pe  marginea proiectelor de  decizie supuse consultării  publice  pot  fi  expediate pănă  la  data de 25. 02. 2020 pe  suport de  hîrtie în  adresa dnei Covali Nadejda, secretar al consiliului local, în  format  electronic pe  adresa electronică: primariaivancea@mail. ru  sau la numerele  de telefoane 0 (235) 43238, GSM

Proiectele  de decizii și  notele informative (după caz, studii analitice, acte de  analiză a  impactului de reglementare, alte  materiale care au  stat la baza elaborări  proiectelor de decizii etc.) sînt disponibile pe pagina WEB http://ivancea.md/   și pe panoul informativ din  sediul primăriei Ivancea.

Consultările publice vor avea loc la data de 26. 02. 2020, orele 1300 , sala de ședințe din  incinta Primăriei Ivancea.

Solicităm implicarea activă a tuturor subiecților interesați prin prezentarea propunerilor și recomandărilor la  proiectele  de decizii supuse  consultării  publice.