×

Cu privire la delimitarea în mod selectiv a terenurilor proprietate publică a uniţăţii administrativ teritorială Ivancea

     Autoritatea executivă a Consiliului local Ivancea inițiază începând cu data de 01.07.2020   consultarea publică a procedurii de elaborare a proiectului de Decizie a Consiliului comunal Ivancea cu privire la delimitarea în mod selectiv a terenurilor proprietate publică a uniţăţii administrativ teritorială Ivancea

 Scopul proiectului este construcţia staţiei de epurare  în s. Ivancea.

Necesitatea elaborării și adoptării proiectului de decizie a fost impusă în  conformitate cu art. art. 465, 500, 509-510 din Codul Civil al Republicii Moldova, art. 10, 118-126 din Codul Administrativ al Republicii Moldova nr. 116 din 19. 07. 2018, Legea nr. 29 din 05.04.2018 privind delimitarea proprietăţii publice; art.14 alin. (2) al Legii privind administraţia publică  locală nr. 436-XVI din 28.12.2006,  Regulamentului privind modul de delimitare a bunurilor imobile proprietate publică, aprobat prin Hotărîre Guvernului nr. 63 din 11.02.2019, luînd în considerație Planul de amplasare și de stabilire a hotarelor terenului  proprietate publică domeniu public al UAT Ivancea, zona cadastrală 644020503823, suprafața de 0,0691ha, necesar pentru construcţia staţiei de epurare, elaborat la 27.05. 2020 de Î.S «Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului, avizat de primarul al localității, Actul de inventariere din 08. 07.2020 a terenurilor  proprietate publică domeniu public al UAT Ivancea semnat de Comisia de inventariere instituită prin Dispoziția Primarului comunei Ivancea nr. 02/1-7-11 din 21.02. 2020 ,,Cu privire la instituirea comisiei de inventariere’’, se propune Consiliului local Ivancea să aprobe materialele lucrărilor cadastrale elaborate de Î.S. ,,IPOT’’ la 27.05.2020 de delimitare în mod selectiv a terenului proprietate publică domeniul public al UAT Ivancea,   nr. cadastral 64402050382, suprafaţa de 0, 0691ha, categoria de destinaţie I – Terenuri cu destinaţie agricolă, modul de folosinţă agricol – păşuni pure, domeniul public proprietate publică a uniţăţii administrativ teritorială Ivancea, amplasat în extravilanul s. Ivancea, comunei Ivancea, r-nul Orhei.

și anume: actul de inventariere a bunurilor imobile, lista bunurilor imobile, propcesul-verbal al comisiei de delimitare a bunului imobil, planul de contur al bunului imobil, actul de stabilire a hotarelor sectorului de teren cu anexă și planul geometric al bunului imobil la scara 1:1000, pentru a înregistra dreptul de proprietate publică a UAT Ivancea asupra sectorului de teren menționat în Registrul bunurilor imobile al SCT Orhei.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data 15.07.2020  pe adresa electronică: primariaivancea20@gmail.com, tel.0235-43-236

Proiectul de decizie ­cu privire acceptarea dării în locațiune a activelor neutilizate de administrația publică locală a comunei Ivancea este disponibil pe pagina web oficială ivancea.md sau la sediul primăriei comunei Ivancea.

Documente ataşate: