×

Anunț funcţie vacantă de specialist principal (pentru protecția drepturilor copiilor) în cadrul primăriei comunei Ivancea

Se declară vacantă  funcţia de specialist principal (pentru protecția drepturilor copiilor) în cadrul primăriei comunei Ivancea.

 1. Se anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei de specialist principal (pentru protecția drepturilor copiilor) 1,0 unitate.
 2. Se aprobă textul anunţului şi a infomaţiei cu privire la condiţiile de desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante, conform anexelor nr. 1 şi nr. 2.
 3. În scopul desfăşurării concursului pentru ocuparea funcţiei  publice vacante  se constituie comisia de concurs în  următoarea componenţă:

Savițchi Alexei, primar, preşedinte al comisiei,

Cornea Elena, contabil-șef, secretar al comisiei,

Membrii:

Vacariuc Tatiana, specialist principal,

Beșete Svetlana, specialist principal,

Cibotari Victoria, consilier al com. Ivancea,

reprezentantul preşedintele raionului Orhei.

 1. Se pune în sarcina secretarului comisiei publicarea condiţiilor de desfăşurare a concursului pe portalul guvernamental al funcţiilor publice, pe pagina web oficială http://ivancea.md/ , precum şi va afişa pe panoul informaţional al primăriei comunei Ivancea, într-un loc vizibil şi accesibil publicului, cu cel puţin 20 de zile înainte de data desfăşurării concursului.
 2. Comisia de concurs îşi va desfăşura activitatea în strictă conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs.
 3. Prezenta dispoziţie intră în vigoare la data includerii acesteia în Registrul de stat al actelor locale și poate fi atacată în judecătoria Orhei în termen de 30 de zile de la comunicare.
 4. Controlul asupra executării prezentei despoziţii mi-l asum.

 

Informaţia cu privire la condiţiile de participare la concurs

Primăria comunei Ivancea anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal (pentru protecția drepturilor copilului) 1,0 unitate.

Scopul general al funcţiei:

Asigurarea protecţiei sociale a copiilor aflați în situație de risc, precum şi accesul acestora la serviciile sociale de calitate.

Sarcinile de bază:

 1. Controlul procesului de promovare a politicii de stat și a legislației în domeniul protecției sociale a copilului și a familiilor cu copii în situații de risc;
  2. Crearea și completarea bazei de date a familiilor cu copii în situații de risc;
  3. Elaborarea planurilor locale de acțiuni privind protecția copilului aflat în dificultate, privind combaterea delicvenței juvenile conform strategiilor naționale și regulamentelor înaintate de Ministerul de resort, aprobate prin Hotărârile Republicii Moldova;
  4. Controlul aplicării în instituţiile subordonate a legislației referitoare la protecția socială a familiilor cu copii în situații de risc, precum și a monitorizării și evaluării situației în domeniul dat;
  5. Participarea la procesele de judecată în cazurile când sunt afectate drepturile copilului.

Condiţiile de participare la concurs:

Condiţii de bază –

 1. a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 2. b) posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. c) are capacitate deplină de exerciţiu;
 4. d) nu a împlinit vîrsta de 63 de ani;
 5. e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate;
 6. f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
 7. g) în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 9. i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;
 10. j) nu are interdicţia de a ocupa o funcţie publică ce derivă dintr-un act de constatare al Autorităţii Naţionale de Integritate.

Condiţii specifice: – 1 an de experiență profesională în domeniu;

– abilități de utilizare a calculatorului.

 Studii: studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă.

Experienţă profesională: preferabil experienţa în serviciul public.

Cunoştinţe:

– cunoştirea legislaţiei în domeniu;

– cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, Navigare Internet.

Persoanele interesate pot depune personal / prin poştă Dosarul de concurs:

 1. a) formularul de participare;
 2. b) copia buletinului de identitate;
 3. c) copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi / sau de specializare;
 4. d) copia carnetului de muncă;
 5. e) certificatul medical, după caz;
 6. f) cazierul judiciar.

Data limită pînă la care poate fi depus dosarul de concurs – până în data de 16.07.2024 inclusiv.

Locul depunerii documentelor: Primăria comunei Ivancea, biroul secretarului Consiliului comunal Ivancea: telefon de contact: 0235 43238

adresa poştală: MD-3532, r-l Orhei, s. Ivancea, primăria.

e-mail : primariaivancea@mail.ru

http://ivancea.md/                   

Bibliografia concursului

Constituţia Republicii Moldova

Acte normative în domeniul serviciului public

– Legea nr. 158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public

– Legea nr. 25/2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public

– Legea nr. 16/2008 cu privire la conflictul de interese

Acte normative în domeniul administraţiei publice locale

– Legea nr. 436/2006 privind administraţia publică locală.

Acte normative în domeniul de specialitate

– Legea nr. 140/2013 privind protecţia specială a copiilor aflaţi în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi

– Hotărârea Guvernului nr. 81 din 22 februarie 2023 pentru aprobarea Regulamentului-cadru cu privire la instituirea custodiei și asigurarea organizării și funcționării Serviciului detutelă/curatelă

 

PRIMĂRIA COMUNEI  IVANCEA

Anunţă concurs pentru ocuparea  funcţiei publice vacante specialist principal (pentru protecția drepturilor copilului) 1,0 unitate.

Informaţia privind condiţiile de desfăşurare a concursului este plasată pe panoul informaţional la sediul Primăriei comunei Ivancea, r. Orhei şi http://ivancea.md/

Contacte: telefon:(0235) 43236, (0235) 43238

e-mail: primariaivancea@mail.ru