×

A N U N Ț !

Primăria comunei Ivancea anunţă concurs, începând cu data de 22.08.2023, pentru ocuparea funcţiei vacante de șef al serviciilor publice de salubrizare şi înverzire a localităţiilor din cadrul Primăriei comunei Ivancea. Candidaţii pentru ocuparea funcţiei vizate pot depune dosarul de participare, până la data de 08.09.2023, ora 11:00, la sediul Primăriei comunei Ivancea, s. Ivancea, r. Orhei sau pe e-mail: primariaivancea@mail.ru

Informații suplimentare găsiți pe pagina web a primăriei, ivancea.md sau la tel. 023543238, 023543236

Informaţie cu privire la condiţiile de participare la concurs

I. Denumirea şi sediul organizatorului concursului:
Primăria comunei Ivancea,
MD-3532, s. Ivancea, r. Orhei, telefon de contact: 023543238, 023543236;

II. Funcţia pentru care se organizează concursul: șef al serviciilor publice de salubrizare şi înverzire a localităţiilor din cadrul Primăriei comunei Ivancea

III.  Unități disponibile: 0,5 unitate

IV. Tip de angajare: pe durată nedeterminată

V. Sarcinile de bază ale funcţiei vacante, conform fişei postului:
– asigură buna organizare a serviciilor publice de salubrizare;
– asigură întreținerea spațiilor verzi din comuna Ivancea;
– planifică și organizează activitățile ce țin de amenajarea, salubrizarea și înverzirea teritoriului comunei Ivancea;

VI. Condiţiile de participare la concurs:

Pentru funcţia de de şef serviciilor publice de gospodărie comunală din cadrul Administraţiei Publice Locale Ivancea poate candida persoana care corespunde următoarelor cerinţe:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;
b) posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
c) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
d) este apt, din punct de vedere al stării sănătăţii, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată;
e) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia respectivă;
f) nu are antecedente penale nestinse;
g) nu este privat de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;

VII. Actele ce urmează a fi prezentate:

  • formularul de participare;
  • curriculum vitae (CV);
  • copia buletinului de identitate;
  • copia diplomei de studii;
  • cazierul judiciar;
  • copiile certificatelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecţionare/specialitate, dacă sunt;

 VIII. Modalitatea de depunere a actelor:

– la sediul Primăriei comunei Ivancea, s. Ivancea, r. Orhei: în copii împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor;
sau
– pe e-mail: primariaivancea@mail.ru

IX. Data-limită de depunere a actelor: 
08.09.2023, ora 11:00

X. Etapele concursului:

– Competiția dosarelor de concurs;
– Prezentarea viziunii asupra viitoarei activități în calitate de șef al serviciilor publice;
– Interviul.

XI. Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea actelor: Rotaru Natalia – secretar al consiliului local Ivancea
telefon de contact: 0235 43238
adresa poştală: MD-3532, r-l Orhei, s. Ivancea, Primăria.
e-mail: primariaivancea@mail.ru
http://ivancea.md/