×

A N U N Ț !

Primăria comunei Ivancea anunţă concurs, începând cu data de 22.08.2023, pentru ocuparea funcţiei vacante de șef al serviciilor publice de alimentare cu apă din cadrul Primăriei comunei Ivancea. Candidaţii pentru ocuparea funcţiei vizate pot depune dosarul de participare, până la data de 08.09.2023, ora 11:00, la sediul Primăriei comunei Ivancea, s. Ivancea, r. Orhei sau pe e-mail: primariaivancea@mail.ru

Informații suplimentare găsiți pe pagina web a primăriei, ivancea.md sau la tel. 023543238, 023543236

Informaţie cu privire la condiţiile de participare la concurs

I. Denumirea şi sediul organizatorului concursului:

Primăria comunei Ivancea,
MD-3532, s. Ivancea, r. Orhei, telefon de contact: 023543238, 023543236;

II. Funcţia pentru care se organizează concursul: șef al serviciilor publice de alimentare cu apă din cadrul Primăriei comunei Ivancea

III. Unități disponibile: 0,5 unitate 

IV. Tip de angajare: pe durată nedeterminată

V. Sarcinile de bază ale funcţiei vacante, conform fişei postului:

– asigură exploatarea, întreţinerea, extinderea şi funcţionarea sistemului public de alimentare cu apă;
– asigură securitatea şi fiabilitatea în alimentarea cu apă a consumatorilor;
– asigură protecţia drepturilor consumatorilor serviciului de alimentare cu apă;

VI. Condiţiile de participare la concurs:

Pentru funcţia de de şef serviciilor publice de gospodărie comunală din cadrul Administraţiei Publice Locale Ivancea poate candida persoana care corespunde următoarelor cerinţe:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;
b) posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
c) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
d) este apt, din punct de vedere al stării sănătăţii, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată;
e) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia respectivă;
f) nu are antecedente penale nestinse;
g) nu este privat de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;

VII. Actele ce urmează a fi prezentate:

  • formularul de participare;
  • curriculum vitae (CV);
  • copia buletinului de identitate;
  • copia diplomei de studii;
  • cazierul judiciar;
  • copiile certificatelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecţionare/specialitate, dacă sunt;

 VIII. Modalitatea de depunere a actelor:

– la sediul Primăriei comunei Ivancea, s. Ivancea, r. Orhei: în copii împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor;
sau
– pe e-mail: primariaivancea@mail.ru

 IX. Data-limită de depunere a actelor: 
08.09.2023, ora 11:00

X. Etapele concursului:

– Competiția dosarelor de concurs;
– Prezentarea viziunii asupra viitoarei activități în calitate de șef al serviciilor publice;
– Interviul.

XI. Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea actelor:

Rotaru Natalia – secretar al consiliului local Ivancea
telefon de contact: 0235 43238
adresa poştală: MD-3532, r-l Orhei, s. Ivancea, Primăria.
e-mail: primariaivancea@mail.ru
http://ivancea.md/