×

Anunț privind organizarea consultării publice a proiectelor de decizie

În conformitate cu prevederile Legii nr. 239-XVI din 13.11.2008 privind transparența în procesul decizional, Hotărîrii Guvernului nr. 967 din 09.08.2016 cu  privire  la  mecanismul de  consultare publică cu  societatea civilă în procesul decisional, Primăria  comunei Ivancea inițiază, începînd  cu  data  de 15.11.2021  consultarea publică  a proiectelor  de decizie :

Proiectele  de  decizii  sunt  elaborate  în  conformitate  cu Legea  nr. 436-XVI privind  adminsitrația publică locală și legislația în vigoare.

Scopul proiectelor  este de a aduce la cunoştinţa părţilor interesate propunea autorităţii publice vis-a vis de proiectele de decizii cît şi modificările în legislaţie.

Recomandărle pe  marginea proiectelor de  decizie supuse consultării  publice  pot  fi  expediate pănă  la  data de 30. 11. 2021 pe  suport de  hîrtie în  adresa dnei Covali Nadejda, secretar al consiliului local, în  format  electronic pe  adresa electronică: primariaivancea@mail. ru  sau la numerele  de telefoane 0 (235) 43238, 43236, 43249

Proiectele  de decizii și  notele informative (după caz, studii analitice, acte de  analiză a  impactului de reglementare, alte  materiale care au  stat la baza elaborări  proiectelor de decizii etc.) sînt disponibile pe pagina WEB http://ivancea.md/  și pe panoul informativ din  sediul primăriei Ivancea.

Consultările publice vor avea loc la data de 30.11.2021, orele 13.00 , sala de ședințe din  incinta Primăriei Ivancea.

Solicităm implicarea activă a tuturor subiecților interesați prin prezentarea propunerilor și recomandărilor la  proiectele  de decizii supuse  consultării  publice.