×

Primăria comunei Ivancea anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal (în problemele perceperii fiscal) 0,5 unitate.

Informaţia cu privire la condiţiile de participare la concurs

Scopul general al funcţiei:

Acumularea impozitelor şi taxelor locale în bugetul local.

 

Sarcinile de bază:

 Evidența contribuabililor și a obligațiilor fiscale ale acestora.

Perfectarea avizelor de plată aferente pentru încasarea impozitelor și taxelor.

Elaborarea planului de venituri pentru fiecare an curent de la persoane fizice (cetățeni) și Gospodăriile Țărănești pe impozitele administrate.
Eliberarea certificatelor contribuabililor, certificate privind lipsa sau existența restanțelor față de buget la plățile administrative;

Perfectarea și prezentarea dărilor de seamă;

Întocmirea proiectelor de decizii ale consiliului local şi proiectelor de dispoziţii ale primarului în domeniu.

Condiţiile de participare la concurs:

Condiţii de bază –

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;
b) posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
c) are capacitate deplină de exerciţiu;
d) nu a împlinit vîrsta de 63 de ani;
e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate;
f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
g) în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;
j) nu are interdicţia de a ocupa o funcţie publică ce derivă dintr-un act de constatare al Autorităţii Naţionale de Integritate.

Condiţii specifice– 1an de experiență profesională în domeniu;

– abilități de utilizare a calculatorului.

 Studii: studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, medii de specialitate absolvite cu diploma.

Expereenţă profesională: preferabil experienţa în serviciul public.

Cunoştinţe:

– cunoştirea legislaţiei în domeniu;
– cunoştinţe de operare la calculator: Word, Exel, Navigare Internet.

Persoanele interesate pot depune personal / prin poştă Dosarul de concurs:

a) formularul de participare;
b) copia buletinului de identitate;
c) copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi / sau de specializare;
d) copia carnetului de muncă;
e) certificatul medical, după caz;
f) cazierul judiciar.

Data limită până la care poate fi depus dosarul de concurs – până în data de 25 ianuarie 2021, inclusiv.

Locul depunerii documentelor: Primăria comunei Ivancea, biroul secretarului Consiliului comunal Ivancea: telefon de contact: 0235 43238

adresa poştală: MD-3532, r-l Orhei, s. Ivancea, primăria.

e-mail : primariaivancea@mail.ru

http://ivancea.md/


Bibliografia concursului

Constituţia Republicii Moldova

Acte normative în domeniul serviciului public

– Codul administrativ al Republicii Moldova nr.l16 din 19.07.2018
– Legea nr. 158 – XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public
– Legea nr. 25 – XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public
– Legea nr. 16 – XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese
– Legea nr. 239 – XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional

Acte normative în domeniul administraţiei publice locale

– Lege nr. 435 – XVI din 28  decembrie 206 privind descentralizarea administrativă
– Legea nr. 436 – XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală.

Acte normative în domeniul de specialitate

– Codul Fiscal  nr. 1163-XIIIdin 24. 04. 1997.
– Titlul VI ,,Impozitul pe bunul imobiliar” din Codului Fiscal al Republicii Moldova cu modificdrile ulterioare;
– Legea pentru punerea in aplicare a Titlului VI din Codul fiscal nr.1056/XVI din 10.06.2000.