×

PRIMARIA COMUNEI IVANCEA ANUNTA CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCŢIEI PUBLICE VACANTE DE CONTABIL-ȘEF

Informaţia cu privire la condiţiile de participare la concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante:

Domeniu de activitate: Administrație publică locală, Contabilitate, Audit, Finante

Funcţia publică vacantă:

AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE: C61. Contabil-şef

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune: Contabil-șef

Data-limită de depunere a documentelor: 01.02.2021

Unități disponibile: 1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Întocmirea documentelor primare, a registrelor contabile conform regulilor stabilite de Ministerul Finanţelor;
  2. Ținerea în evidenţă a documentelor contabile, pregătirea dispoziţiilor de plată spre achitare, conform planului de finanţare, în contextul clasificaţiei bugetare;
  3. Elaborarea bugetului;
  4. Efectuarea calculului şi achitarea la timp a salariilor colaboratorilor;
  5. Întocmirea proiectelor de decizii ale consiliului local şi proiectelor de dispoziţii ale primarului în domeniu;
  6. Prezentarea dărilor de seamă în programul SIMF;
  7. Realizarea sarcinilor de complexitate înaltă, interdependente, în domeniul contabilităţii.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor: Covali Nadejda

Telefon: 0 (235) 43238

E-mail: primariaivancea@mail.ru

Web site: ivancea.md

Raion, oraș: s. Ivancea, ORHEI

Adresa: MD-3532, r-l Orhei, s. Ivancea, primăria

Tip de angajare: Pe o perioada nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs:

 1. a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta de 63 ani; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 5 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie; j) nu are interdicţia de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorităţii Naţionale de Integritate. .

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

 • studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, medii de specialitate absolvite cu diploma, în domeniul contabilitaţii;
 • 1 an de experiență profesională în domeniu;
 • abilități de utilizare a calculatorului.

Documente ce urmează a fi prezentate::

Copia buletinului de identitate:  DaCertificat medical:  DaCazier juridic:  DaCopia carnetului de muncă:  DaAlte documente necesare:  a) formularul de participare;
b) Acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale candidaţilor la funcţia publică vacantă;
c) copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi / sau de specializare

Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă, email sau personal.

Bibliografia concursului:

 • Constituţia Republicii Moldova

Acte normative în domeniul serviciului public
Codul administrativ al Republicii Moldova nr.l16 din 19.07.2018

 • Legea nr. 158 – XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 • Legea nr. 25 – XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
 • Legea nr. 16 – XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese;
 • Legea nr. 239 – XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional
 • Legea nr.100 din22,12.2017 cu privire la actele normative;
 • Legea cu privire la accesul la informare, nr.982-XIV din 1 1.05.2008;
 • Legea nr.133 din 08.07.2011 privind protectia datelor cu caracter personal;

Acte normative în domeniul administraţiei publice locale

 • Legea nr. 435 – XVI din 28  decembrie 206 privind descentralizarea administrativă;
 • Legea nr. 436 – XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală.

Acte normative în domeniul de specialitate

 • Legea nr. 397/2003 privind finanţele publice locale;
 • Legea  contabilităţii nr.113/2007;
 • Codul Fiscal  nr. 1163-XIIIdin 24. 04. 1997;
 • Legea nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare;
 • Hotărîrea Guvernului nr.1231/2018 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare;
 • Acte legislative şi normative lagate de achiziţiile publice.